เวบไซน์วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์สร้างขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเป็นธรรมทาน มีผลช่วยให้คนละชั่ว หันมาทำดี ทำให้ผ่องใสจากกิเลศและช่วย เผยแพร่
พุทธทั่วโลก...ถ้าเราประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ที่ประเทศไทยอย่างงดงาม   ต่อไป
สำหรับอนาคต ที่เผยพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติจำนวน ๗๘ รูป
บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถไม้ เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม
งานเจริญมงคลอายุครบ ๗๗ ปี
หลวงพ่อพระครูวิมลคณาภรณ์ (รวย กลฺยาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน
(ธรรมยุต),เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
วันเสาร์ - อาท